O společnostiProduktyTech.infoReferenceCertifikátyKontakty
Česky    
Technický popis

    1.Určení

MFT 1000 BU je částečně jiskrově bezpečné zařízení chráněné kombinací ochran   ( „i“,“m“), určené jako stavebnicová měřící a řídící jednotka v systému MFT 1000. Jednotka je určena pro práci v zóně 1 prostředí s nebezpečím výbuchu. Funkčně sestává ze několika modulů, umístěných v nerezové skříní ( viz. Výkr. EX210400-01) s typem ochrany „e“. Moduly jsou vstupní, výstupní,řídící, komunikační a zdrojové. Kombinací těchto modulů se dosahuje požadované funkce celé jednotky MFT 1000 BU.

Na obrázku 1. jsou znázorněny možnosti komunikace jednotky s okolím v rámci systému MFT 1000. Jednotka je umístěna v prostředí s nebezpečím výbuchu, komunikuje s několika displejovými jednotkami MFT 1000 D, pomocí jiskrově bezpečných vstupů měří různé veličiny v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ostatní vstupy měří veličiny mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a to jednak z čidel mimo toto prostředí a nebo čidel chráněných příslušným  způsobem ochrany ( např pevným závěrem). Dalším zdrojem informací pro jednotku je komunikace s nadřízeným systémem nebo s podobnými jednotkami pomocí sériové linky RS 485. Na základě těchto informací provádí jednotka jejich vyhodnocení a přenos do nadřízeného systému a displejových jednotek, pokud je to třeba, provádí řízení akčních členů pomocí releových výstupů (ovládání těchto členů musí být mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a nebo musí být umístěno některém druhu ochrany (např. v pevném závěru). Jednotka je napájena z vnějšího zdroje 12 V ss umístěného mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že jednotka je schopna ( s vyjímkou napájení a komunikace) provádět kompletní měření a řízení různých technologických procesů v v zóně 1 prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně plné komunikace s obsluhou pomocí grafického displeje a klávesnice.

V další kapitole této dokumentace je podrobně popsáno blokové uspořádání jednotky v konfiguraci pro měření a řízení stáčení hořlavých kapalin a plynů. Konkrétní složení jednotlivých modulů jednotky, vždy závisí na dané aplikaci. V blokovém popisu je rozebrán způsob dosažení bezpečnosti jednotky v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé moduly, které jednotku tvoří.

 

Obr. 1. Schéma připojení  MFT 1000 BU k okolí

Detailní náhled

 

 

2.Technický popis

Jednotku popíšeme blokově jednak z hlediska funkce a pak také z hlediska dosažení bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto rozdělení je nutné, protože požadavky na jiskrovou bezpečnost zásadním způsobem ovlivňují konstrukci zařízení.Popis je proveden na příkladu jednotky v konfiguraci pro měření a řízení stáčení hořlavých kapalin a plynů. Schématicky je jednotka MFT 1000 BU znázorněna na obrázku č.2. 

Obr.2 Blokové schéma jednotky MFT 1000 BU Detailní náhled

Z hlediska funkčního  i konstrukčního je jednotka rozdělena na několik modulů (viz. Výkres EX210400-02 Celková sestava MFT 1000BU). Z hlediska ochrany před nebezpečím výbuchu je jednotka rozdělena do několika jiskrově bezpečných obvodů ( tj. obvodů, které jsou tak konstruovány a napájeny, že energie do nich přiváděná i v nich nashromážděná, nemůže v žádném případě způsobit výbuch hořlavých plynů a par). Pro ty části jednotky , u kterých z různých důvodu nelze dosáhnout výše uvedené podmínky je ochrana zajištěna zalitím těchto částí do zalévací hmoty (závěr typu „m“) a jako konečná ochrana před působením mechanických a povětrnostních vlivů jsou všechny moduly umístěny v nerezové skříni (ochrana typu „e“). Jednotlivé jiskrově bezpečné obvody nekorespondují s fyzickým rozdělením na bloky a jeden jiskrově bezpečný obvod je   vždy tvořen částmi několika fyzických bloků (viz. Blokové schéma na Obr. 2).

  2.1 Blokový  popis funkční

 Jednotka je ve výše uvedené konfiguraci tvořena následujícími moduly, přičemž modulem je samostatný funkční celek opatřený svorkovnicemi pro připojení vodičů (případně vodiči vycházejícími ze zalévací hmoty) plnící v jednotce určitou funkci. (podrobně jsou jednotlivé bloky popsány v kapitolách 2.3 až 2.12). V blokovém schématu jsou jednotlivé bloky odděleny tlustou černou čarou.

 1.      Centrální deska

Je jiskrově bezpečná součást tvořená deskou plošných spojů s centrální procesorovou jednotkou. Slouží ke zpracování dat zjištěných ostatními bloky,  z těchto dat určuje  akční zásahy pro jednotlivé výstupy, vytváří informace určené k přenosu do nadřízeného systému a k zobrazení pomocí displejů MFT 1000D. Se vstupními a výstupními jednotkami komunikuje pomocí „Desky komunikace“ s displeji pomocí „Zdroje displeje“ a s nadřízeným systémem pomocí „Zdroje centrál“, který slouží zároveň k jejímu napájení.

2.      Zdroj centrál

Je částečně jiskrově  bezpečná součást umístěná v krabičce z ocelového plechu  a zalitá v zalévací hmotě. Obsahuje jednak zdroj vytvářející jiskrově bezpečné napájení „Centrální desky“ a dále galvanické oddělení komunikace  z „Centrální desky“ směrem k nadřízenému systému.

3.      Zdroj displej

Je částečně jiskrově  bezpečná součást umístěná v krabičce z ocelového plechu  a zalitá v zalévací hmotě. Obsahuje jednak zdroj vytvářející jiskrově bezpečné napájení pro displej MFT 1000 D, umístěný mimo jednotku a dále galvanické oddělení komunikace   „Centrální desky“ s tímto displejem.

4.      Deska komunikace

Je jiskrově bezpečná součást tvořená deskou plošných spojů propojovacími svorkovnicemi příslušnými ochranami. Slouží k zajištění komunikace mezi jednotlivými vstupně-výstupními moduly a centrální jednotkou. Komunikace je navržena takovým způsobem, aby po případné výměně vadného bloku za nový nebylo potře provádět žádné adresování nebo podobnou činnost. Centrální jednotka sama rozpozná přítomnost nové modulu, provede přiřazení jejího fyzických vstupů a výstupů proměnným systému. To značně snižuje nároky kladené na servis a také na zajištění náhradních dílů.           

5.      Zdroj komunikace

Je částečně jiskrově  bezpečná součást umístěná v krabičce z ocelového plechu  a zalitá v zalévací hmotě). Obsahuje  zdroj vytvářející jiskrově bezpečné napájení „Desky komunikace“.

6.      Blok ExD relé

Je částečně jiskrově  bezpečná součást umístěná v krabičce z ocelového plechu  a zalitá v zalévací hmotě. Obsahuje  blok osmi výstupních relé ( 230V/1A), které jsou vyvedeny na svorkovnici v provedení „e“ umístěnou na horní straně bloku a dále galvanické oddělení komunikace s „Deskou komunikace“.

7.      Blok ExD vstupy

Je částečně jiskrově  bezpečná součást umístěná v krabičce z ocelového plechu  a zalitá v zalévací hmotě. Obsahuje  blok binárních a analogových vstupů (viz bod 2.9) určených ke snímání informací mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto vstupy jsou přivedeny na  svorkovnici v provedení „e“ umístěnou na horní straně bloku a dále galvanické oddělení komunikace s „Deskou komunikace“.

8.      Blok Exi

Je  jiskrově  bezpečná součást umístěná v krabičce z ocelového plechu  a zalitá v zalévací hmotě. Obsahuje  blok binárních a analogových vstupů (viz bod 2.10) určených ke snímání informací z prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto vstupy jsou přivedeny na  svorkovnici v provedení „i“ umístěnou na horní straně bloku a dále galvanické oddělení komunikace s „Deskou komunikace“.

9.      Blok ZERO

Je částečně jiskrově  bezpečná součást umístěná v krabičce z ocelového plechu  a zalitá v zalévací hmotě. Obsahuje  jiskrově bezpečný aktivní proudový vstup a vstup pro měření přechodového odporu uzemnění. Dále blok obsahuje zdroj jiskrově bezpečného napájení pro vstupy tohoto bloku. Poslední částí bloku je galvanické oddělení komunikace s „Deskou komunikace“.

10.  Zdroj Exi

Je částečně jiskrově  bezpečná součást umístěná v krabičce z ocelového plechu  a zalitá v zalévací hmotě). Obsahuje  zdroj vytvářející jiskrově bezpečné napájení pro Blok Exi.  

2.2 Blokový  popis z hlediska jiskrové bezpečnosti

 Z hlediska ochrany před nebezpečím výbuchu je jednotka rozdělena do několika jiskrově bezpečných obvodů ( tj. obvodů, které jsou tak konstruhovány a napájeny, že energie do nich přiváděná i v nich nashromážděná, nemůže v žádném případě způsobit výbuch hořlavých plynů a par). Pro ty části jednotky , u kterých z různých důvodu nelze dosáhnout výše uvedené podmínky je ochrana zajištěna zalitím těchto částí do zalévací hmoty (závěr typu „m“) a jako konečná ochrana před působením mechanických a povětrnostních vlivů jsou všechny moduly umístěny v nerezové skříni (ochrana typu „e“). Jednotlivé jiskrově bezpečné obvody zasahují vždy do několika fyzických bloků, hranice mezi jednotlivými obvody je v blokovém schématu označena tenkou zelenou čarou. Dále jsou stručně popsány jednotlivé jiskrově bezpečné obvody, označení je zvoleno podle bloku,ke kterému obvod patří funkčně.

 1.      Obvod centrální desky

Tento jiskrově bezpečný obvod tvoří procesorová část centrální desky, přilehlá strana galvanického oddělení od desky komunikace ,dále primární strana komunikace ve zdroji displeje, přilehlá strana komunikace ve Zdroji Centrál a sekundární strana Zdroje centrál.

2.      Obvod displeje

Tento jiskrově bezpečný obvod tvoří samotný externí displej MFT 1000 , sekundární strana komunikace ve zdroji displeje, a sekundární strana Zdroje displeje.

3.      Obvod bloku Exi

Tento jiskrově bezpečný obvod tvoří procesorová a měřící  část bloku Exi, přilehlá strana galvanického oddělení od desky komunikace a sekundární strana Zdroje Exi.

4.      Obvod bloku ZERO

Tento jiskrově bezpečný obvod tvoří procesorová a měřící část bloku ZERO, přilehlá strana galvanického oddělení od desky komunikace  a sekundární strana zdroje umístěného v bloku ZERO.

5.      Obvod desky komunikace

Tento jiskrově bezpečný obvod tvoří samotná deska, přilehlé strany galvanického oddělení v jednotlivých blocích a sekundární strana Zdroje komunikace.  

Tyto jiskrově bezpečné obvody jsou vzájemně odděleny způsobem, předepsaným

Normou ČSN EN 50020.  

V další části jsou jednotlivé bloky popsány podrobně

2.3. Centrální deska  

              2.3.1. Popis elektrické funkce      

Centrální deska zajišťuje zpracování dat z jednotlivých vstupů s nimiž komunikuje pomocí komunikační desky (viz. Bod 2.6.) Další data získává deska komunikací z nadřízeným systémem pomocí galvanicky oddělené linky RS 485 a data zadávaná obsluhou z klávesnic displejů MFT 1000 D. Na základě těchto dat deska řídí releové výstupy v bloku ExD RELE, posílá grafická data zobrazovaná na displejích MFT 1000 D a také posílá data nadřízenému systému. Schéma centrální desky je na výkrese EX210400-04.

 Hlavní částí desky je procesorový modul AMC 167 osazený 16-ti bitovým procesorem Siemens. Dále jsou zde obvody komunikace s ostatními bloky (BL1-BL3), komunikace s nadřízeným systémem (IO 27) a komunikace s displejem. Pro oddělení komunikace s ostatními bloky jsou použity optrony CNW139 na blocích BL1 , BL2,BL2.  

2.3.2. Centrální deska konstrukce.          

Centrální deska se skládá z jednoho plošného spoje osazeného součástkami (viz. Pokládací výkres EX210400-05). Nedůležitější součástí je procesorový modul AMIT AMC 167 osazený do patice. Na bocích je deska opatřena bezšroubovými svorkami WAGO pro připojení napájení a jednotlivých komunikačních kanálů  

2.4. Blok ZERO  

              2.4.1. Popis elektrické funkce      

Deska ZERO slouží jako vstupní modul. Obsahuje dva vstupy a to aktivní proudový vstup s následujícími parametry:

Rozsah:                                    4-20 mA

Napájecí napětí pro čidlo:         24V

A vstup pro měření přechodového odporu uzemnění.

Blok dále obsahuje také galvanické oddělení od desky komunikace a zdroj pro napájení jiskrově bezpečné části bloku. Na schématu  (č. výkresu EX211100-02) je znázorněna zdrojová část. Jiskrově bezpečný zdroj vytváří z primárního napětí

 12V V/DC sekundární napětí + 24V pro napájení vstupní části, z tohoto jiskrově bezpečného napětí se pomocí paralelního stabilizátoru napětí EZ1 vytváří napětí v pro napájení procesorové části a přilehlé strany galvanického oddělení komunikace. Zdroj je navržen jako spínaný, oddělení sekundárních napětí zajišťuje pulzní transformátor TR1 a oddělení zpětné vazby optron  OP 1 typ. HCNW139. Spínaný zdroj je ve standardním zapojení, hlavním spínacím prvkem je NMOS tranzistor T4 typ BUZ 10. Ochrana proti překročení maximálního povoleného napětí na oddělovacím optronu ( max. 2/3 z 18V tj. 12V) je zajištěna pomocí zenerovy diody 6.2/5W a pojistky Po1.

Na schématu je také procesorová část osazená procesorem AduC812 a galvanické oddělení komunikace ( bloky BL1 až BL3).

2.4.2. Blok ZERO  konstrukce.      

Konstrukčně se blok skládá ze dvou desek PS ( č.v.  EX211100-05 a EX210412-04)  při čemž je deska  Zdroj Centrál stejná jako v bloku Zdroj Centrál. Tyto desky jsou zality zalévací hmotou E8704FW do krabičky z ocelového plechu. Na horní straně je blok opatřen bezšroubovými svorkami pro připojení vstupů. Napájení a komunikace jsou vyvedeny kabely na zadní straně krabičky

2.5. Blok ExD Relé  

              2.5.1. Popis elektrické funkce      

Blok ExD Relé slouží jako výstupní modul. Obsahuje osm relé se spínacím kontaktem ( až 230V /1A). Tyto kontakty slouží ke spínání ovládacích obvodů akčních členů.

Blok dále obsahuje také galvanické oddělení od desky komunikace. Na schématu  (č. výkresu EX2110900-03) je znázorněna  část s výstupními relé.

Na schématu (č. výkresu EX2110900-02)  je také procesorová část osazená procesorem AduC812 a galvanické oddělení komunikace ( bloky BL1 až BL3).  

2.5.2. BlokExD Relé  konstrukce. 

Konstrukčně se blok skládá z  desky PS ( č.v.  EX210900-04 a EX210900-05). Tato deska je zalita zalévací hmotou E8704FW do krabičky z ocelového plechu. Na horní straně je blok opatřen bezšroubovými svorkami pro připojení ovládacích obvodů. Napájení a komunikace jsou vyvedeny kabely na zadní straně krabičky.

2.6. Blok ExD vstupy  

              2.6.1. Popis elektrické funkce      

Blok ExD vstupy slouží jako vstupní modul. Obsahuje vstupy z prostředí bez nebezpečí výbuchu

Blok dále obsahuje také galvanické oddělení od desky komunikace. Na schématu  (č. výkresu EX211000-04) je znázorněna část binárních vstupů. Na schématu  (č. výkresu EX211000-03) je znázorněna část analogových vstupů a na schématu (č. výkresu EX211000-02)  je také procesorová část osazená procesorem AduC812 a galvanické oddělení komunikace ( bloky BL1 až BL3).  

2.6.2. BlokExD vstupy  konstrukce.         

Konstrukčně se blok skládá z  desky PS ( č.v.  EX211000-05 a EX211000-06). Tato deska je zalita zalévací hmotou E8704FW do krabičky z ocelového plechu. Na horní straně je blok opatřen bezšroubovými svorkami pro připojení ovládacích obvodů. Napájení a komunikace jsou vyvedeny kabely na zadní straně krabičky.  

2.7. Blok Exi  

              2.7.1. Popis elektrické funkce      

Blok Exi vstupy slouží jako vstupní modul. Obsahuje vstupy z prostředí s nebezpečím výbuchu

Blok dále obsahuje také galvanické oddělení od desky komunikace. Na schématu  (č. výkresu EX210800-03) je znázorněna část binárních vstupů. Na schématu  (č. výkresu EX210800-02) je znázorněna část analogových vstupů a také procesorová část osazená procesorem AduC812 a galvanické oddělení komunikace ( bloky BL1 až BL3).  

2.7.2. Blok Exi  konstrukce.           

Konstrukčně se blok skládá z  desky PS ( č.v.  EX210800-04 a EX210800-05). Tato deska je zalita zalévací hmotou E8704FW do krabičky z ocelového plechu. Na horní straně je blok opatřen bezšroubovými svorkami pro připojení ovládacích obvodů. Napájení a komunikace jsou vyvedeny kabely na zadní straně krabičky.

2.8. Deska komunikace  

              2.8.1. Popis elektrické funkce      

Deska komunikace zajišťuje propojení „druhé strany“ komunikace mezi jednotlivými bloky. Skládá se pouze ze svorek a propojů.  

2.8.2. Deska komunikace konstrukce.     

Centrální deska se skládá z jednoho plošného spoje osazeného pouze propojovacími bezšroubovými svorkami.  

2.9. Zdroj displej  

              2.4.1. Popis elektrické funkce      

Zdroj displej slouží k vytvoření jiskrově bezpečného napájení (+5V,-6,5V) pro displej MFT 1000 D a ke galvanickému oddělení komunikace mezi centrální deskou a displejem. Na schématu  (č. výkresu EX210420-02) je znázorněna zdrojová část i část galvanického oddělení. Jiskrově bezpečný zdroj vytváří z primárního napětí

 12V V/DC sekundární napětí + 5V a –6,5V  pro napájení displeje a přilehlé části komunikace. Zdroj je navržen jako spínaný, oddělení sekundárních napětí zajišťuje pulzní transformátor TR1 a oddělení zpětné vazby optron  OP 1 typ. HCNW139. Spínaný zdroj je ve standardním zapojení, hlavním spínacím prvkem je NMOS tranzistor T4 typ BUZ 10. Ochrana proti překročení maximálního povoleného napětí na oddělovacím optronu ( max. 2/3 z 18V tj. 12V) je zajištěna pomocí zenerovy diody 6.2/5W a pojistky Po1.

         Galvanické oddělení je provedeno pomocí optronů CNW139 ( blok B3,4)

2.4.2. Zdroj displej   

Konstrukčně se blok skládá z desky PS ( č.v.  EX210420-04 a EX210420-05). Tato desky je zalita zalévací hmotou E8704FW do krabičky z ocelového plechu. Na horní straně je blok opatřen bezšroubovými svorkami pro připojení displeje MFT 1000 D. Napájení a komunikace jsou vyvedeny kabely na zadní straně krabičky.  

2.10. Zdroj komunikace  

              2.10.1. Popis elektrické funkce    

Zdroj komunikace slouží k vytvoření jiskrově bezpečného napájení (+5V) pro „ druhou stranu komunikace“ na desce komunikace. Schéma je shodné se zdrojem displej pouze není použita část galvanického oddělení.  

2.10.2. Zdroj komunikace konstrukce      

Konstrukčně je zdroj stejný jako zdroj displeje.  

 2.11. Zdroj Exi  

              2.11.1. Popis elektrické funkce    

Zdroj komunikace slouží k vytvoření jiskrově bezpečného napájení (+7V) pro „ blok Exi. Schéma je shodné se zdrojem displej pouze není použita část galvanického oddělení.  

2.11.2. Zdroj Exi konstrukce          

Konstrukčně je zdroj stejný jako zdroj displeje.

2.12. Zdroj Central  

              2.12.1. Popis elektrické funkce    

Zdroj centrál slouží k vytvoření jiskrově bezpečného napájení (+5V) pro desku centrál ke galvanickému oddělení komunikace mezi centrální deskou a externí linkou RS 485. Na schématu  (č. výkresu EX210412-02) je znázorněna zdrojová část i část galvanického oddělení. Jiskrově bezpečný zdroj vytváří z primárního napětí 12V V/DC sekundární napětí + 5V pro napájení centrální desky a přilehlé části komunikace. Zdroj je navržen jako spínaný, oddělení sekundárních napětí zajišťuje pulzní transformátor TR1 a oddělení zpětné vazby optron  OP 1 typ. HCNW139. Spínaný zdroj je ve standardním zapojení, hlavním spínacím prvkem je NMOS tranzistor T4 typ BUZ 10. Ochrana proti překročení maximálního povoleného napětí na oddělovacím optronu ( max. 2/3 z 18V tj. 12V) je zajištěna pomocí zenerovy diody 6.2/5W a pojistky Po1.

Galvanické oddělení je provedeno pomocí optronů CNW139  a obvodu Max 1483 (IO 7).

2.12.2. Zdroj centrál konstrukce

Konstrukčně se blok skládá z desky PS ( č.v.  EX210412-03 a EX210412-04). Tato desky je zalita zalévací hmotou E8704FW do krabičky z ocelového plechu. Na horní straně je blok opatřen bezšroubovými svorkami pro  externího napájení 12 V a linky RS 485. Napájení ( výstup) a komunikace jsou vyvedeny kabely na zadní straně krabičky.

2.13. Všeobecné technické parametry  

Napájení: 12V-15V /DC  1100 mA  
Příkon: max 20W
Nevýbušné provedení:  EEx e [ia] IIB T4  
Stupeň krytí: IP 65  
Provozní teplota:    -20 až +70 °C  
Skladovací teplota:  -40 až +85 °C  
Komunikační linka :  RS 485  
Komunikační protokol:   firemní  
Rozměry (š x v x h):      320mm x 320mm x 140mm  
Hmotnost:    10,5 kg

  3.Montáž a připojení

           3.1. Montáž zařízení  

Zařízení MFT 1000 BU je určeno k montáži do prostředí, kde vyhoví krytí IP 65. Montuje k podložce pomocí matic M6 zapuštěných ve spodní části nerezového krytu.

Připojení zařízení se provádí zásadně při vypnutém napájení, při dodržení zásad montáže elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Napájecí napětí lze připojit až po uzavření všech vík a krytů.

Napájecí zdroj je potřeba volit s ohledem na parametry zařízení s následujícími parametry:          Ucc=12-15V/DC, Imin=1,5A

3.2. Požadavky na návazné zařízení  

         Návazné zařízení  - displej MFT 1000 D je konstruhováno k použití s MFT 1000 BU.

4. Použití, provoz a údržba  

 Po zapojení a oživení slouží MFT 1000 BU v kombinaci s MFT 1000 D ke komunikaci mezi obsluhou a počítačovým systémem. Při používání postupuje obsluha  dle návodu k obsluze konkrétní aplikace. Tento návod popisuje způsob zobrazování potřebných informací na displeji, stejně tak význam jednotlivých funkčních kláves pro danou aplikaci.

Při jakékoli údržbě, či jiné činnosti, je možné otevřít pevný závěr nebo svorkovnicové skříně v zajištěném provedení pouze není-li přítomna výbušná plynná atmosféra.

 V případě, že je nutno změnit program v procesorovém modulu postupujeme následujícím způsobem:

1.      Vypneme napájecí napětí , ujistíme se, že není přítomna výbušná plynná atmosféra a otevřeme  závěr.

2.      Vysuneme procesorový modul AMC 167 z patice a zajistíme vodivé spojení všech vývodů modulu.(např. zasunutím modulu do vodivé pěnové pryže).

3.      Modul přemístíme mimo  prostředí s nebezpečím výbuchu.

4.      Zde zasuneme modul do programovacího přípravku ( deska CENTRAL) připojeného pomocí RS 232 k počítači třídy PC. Dle pokynů nahrávacího programu nahrajeme do modulu nový software.

5.      Modul vyjmeme z programovacího přípravku a znovu zamontujeme do MFT 1000 BU.

6.      Po uzavření  závěru můžeme znovu připojit napájecí napětí a zařízení znovu uvést do provozu.  

5. Skladování a doprava

 Zařízení se může skladovat v originálním obalu v suchém prostředí bez výskytu látek způsobujících nadměrnou korozi kovů.

Rozsah skladovacích teplot –40 °C až +85 °C.

         Zařízení se může přepravovat běžnými dopravními prostředky za dodržení podmínek pro skladování.
FLAP spol. s r.o.